Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej

Podmiot leczniczy pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko, 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Szkolna 1 - dalej zwana "PL".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również 'RODO'), informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: lekarz rodzinny Bogusława Hucko prowadząca praktykę lekarza rodzinnego pod adresem 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Szkolna 1.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

b. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy - na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz

b. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 5., odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

logo_rzecznika_praw_pacjenta-min

Aby uzyskać poradę, wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie związane z prawami pacjenta napisz do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres mailowy kancelaria@rpp.gov.pl lub prześlij zapytanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas 

Infolinia: 800 190 590
Czynna w dni robocze w godzinach 08:00-18.00

Prawa Pacjenta w zakresie przetwarzanych danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa z tym związane:

  1. usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych - art. 15 do 20 RODO,
  2. prawo dostępu do sprostowania informacji wobec przetwarzania danych osobowych - art. 16 RODO,
  3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych, na które wyraziłem zgodę przed jej wycofaniem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - dane osobowe po wniesieniu sprzeciwu nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których administrator danych osobowych wykaże, iż przetwarzanie danych osobowych będzie miało ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw oraz wolności lub przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 21 RODO,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 13 ust. 2 lit. s RODO.